N E W S F L A S H !

What next for new nuclear in North Wales?

Wales Nuclear Forum – What next for new nuclear in North Wales? | Beth nesaf i niwclear newydd yng Ngogledd Cymru?

The Wales Nuclear Forum is delighted to be holding our next North Wales ‘in person’ interactive conference and networking event on Friday 23rd June 09.15-15.30, at M-SParc, Gaerwen, Anglesey:

‘What next for new nuclear in North Wales?’

The session will be opened by Virginia Crosbie MP for Anglesey and keen advocate for new nuclear build at Wylfa, North West Wales and wider UK. Dr Tim Stone CBE, Chair at the Nuclear Industry Association and leading expert on energy and civil nuclear, will give the opening address. In addition there will key representatives speaking from GBN Nuclear, Cwmni Egino, National Nuclear Laboratory, Isle of Anglesey County Council/Ynys Ynni, leading Nuclear developers, Grwp Llandrillo Menai, Bangor University, NSAN and the Welsh Government.

It will be an excellent informative and networking day, including tea/coffee and a light lunch. The event is free to members and a charge to non-members of £30pp.

We are also organising an informal ‘PYO networking dinner’ at The Sage Kitchen Menai Bridge, the evening before, Thursday 22nd June 19.00. If you would like to attend please pay in advance by adding on the meal option through registration. Price is £35 for 3 courses, with drinks settled separately individually on the evening. Please select your pre-order from the options on the registration form.

We encourage you to book your accommodation, if needed, as soon as possible in the Menai Bridge or Beaumaris area. Bangor University Management Centre also has accommodation.

We look forward to seeing you on Anglesey for a good event, plenty of discussion and networking with new and old colleagues.

Any queries, please contact membership@walesnuclearforum.com

_______________________________________________________________

 

Mae’n bleser gan Fforwm Niwclear Cymru gynnal ein cynhadledd ryngweithiol a digwyddiad rhwydweithio ‘mewn person’ nesaf yng Ngogledd Cymru ar Ddydd Gwener 23ain o Fehefin 09.15-15.30, yn M-SParc, Gaerwen, Ynys Môn:

‘Beth nesaf i niwclear newydd yng Ngogledd Cymru?’

Bydd y sesiwn yn cael ei hagor gan Virginia Crosbie AS Ynys Môn ac eiriolwr brwd dros adeiladu gorsaf niwclear newydd yn Wylfa, Gogledd Orllewin Cymru a’r DU yn ehangach. Dr Tim Stone CBE Cadeirydd Cymdeithas y Diwydiant Niwclear ac arbenigwr blaenllaw ar ynni a niwclear sifil fydd yn rhoi’r anerchiad agoriadol. Yn ogystal, bydd cynrychiolwyr allweddol yn siarad o GBN Nuclear, Cwmni Egino, Labordy Niwclear Cenedlaethol, Cyngor Sir Ynys Môn, datblygwyr Niwclear blaenllaw, Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, NSAN a Llywodraeth Cymru.

Bydd yn ddiwrnod addysgiadol a rhwydweithiol ardderchog, gan gynnwys te/coffi a chinio ysgafn. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i aelodau a bydd tâl i’r rhai nad ydynt yn aelodau o £30 y pen.

Rydym hefyd yn trefnu ‘cinio rhwydweithio PYO’ anffurfiol yn The Sage Kitchen Porthaethwy, y noson gynt am 19.30. Os hoffech fynychu, talwch ymlaen llaw trwy ychwanegu eich dewis pryd bwyd wrth gofrestru. Y pris yw £35 am 2 gwrs, gyda diodydd yn cael eu setlo ar wahân yn unigol ar y noson. Dewiswch eich archeb ymlaen llaw o’r opsiynau sydd ar y ffurflen gofrestru.

Rydym yn eich annog i archebu eich llety, os oes angen, cyn gynted â phosibl yn ardal Porthaethwy neu Biwmares. Mae gan Ganolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor lety hefyd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar Ynys Môn am ddigwyddiad da, digon o drafod a rhwydweithio gyda chydweithwyr hen a newydd.

 

Cysylltwch membership@walesnuclearforum.com

MEMBERS

Search through our Members list to work with the key Welsh Suppliers for the Nuclear Industry.

The WNF Steering Group is made up of 9 industry leading professionals who champion ideas from members, and take them forward with the Welsh Government to make a significant impact within the Nuclear Industry.

AFFILIATIONS

See the list of WNF Affiliations that are proud to promote and support Welsh-based suppliers within the Nuclear Industry.

For further information on membership or the Wales Nuclear Forum, please contact 

wnf@marickcommunications.co.uk

0161 877 7693

Opening Hours

Mon: 8:30 – 5:30

Tue: 8:30 – 5:30

Wed: 8:30 – 5:30

Thu: 8:30 – 5:30

Fri: 8:30 – 5:30

Sat: CLOSED

Sun: CLOSED