MEMBERSHIP BENEFITS

Join the Wales Nuclear Forum to be part of a key strategic group to promote the services you provide and have a key voice within the Nuclear industry.

MANTEISION AR GYFER AELODAU

Ymunwch â Fforwm Niwclear Cymru i fod yn rhan o grŵp strategol allweddol i hyrwyddo’r gwasanaethau rydych chi’n eu darparu a chael llais allweddol yn y diwydiant Niwclear.

 • Benefits from access to industry-led compliances reports and essential training support
 • Attend regular meetings to discuss and identify improvement areas to provide an area for suppliers input
 • Collaborate together with other members to enable joint enterprises to attract business, which may have otherwise been lost to other suppliers
 • Champion and share best practise from fellow members for continuous improvements
 • Ensure we connect up to all levels of the supply chain through the relationships developed within the forum
 • Ultimately promote the strength, diversity, professionalism and depth of service offered by leading Welsh businesses within the Nuclear industry
 • Clustering – at events led by WG we co-promote members and represent the business community 

 • Access to Virtual seminars and exhibitions where supply chain opportunities may exist 

 • Benefit from WNF marketing activity which signposts organisations to the members through blogs on different online platforms

 • Benefit from an additional platform to promote your products and services to the industry and its supply chain. 

 • Benefit from business to business support and guidance from other WNF members who have successfully accessed the different supply chain markets of nuclear (new build, decommissioning and generation)

 • Access to regular updates in our monthly newsletter of opportunities to Welsh companies

 • Opportunity to get showcased as a business in the newsletter

 • Access to a wide range of marketing intel from different industry sources and leading tier ones such as Magnox, etc

 • Signposting to opportunities

 • Gain access to an Industry Board that represents your business internationally and welcomes a culture of support and information sharing by its members 

 • Generating a Members Capability Matrix to promote to organisations interested in the skills and expertise we have in the WNF and Wales

 • Buddion o gael mynediad at adroddiadau cydymffurfiaeth a arweinir gan ddiwydiant a chymorth hyfforddi hanfodol
 • Cyfleoedd i fynychu cyfarfodydd rheolaidd i drafod a nodi meysydd gwella i roi cyfle i gyflenwyr i leisio eu barn
 • Cydweithio ag aelodau eraill i alluogi mentrau ar y cyd er mwyn denu busnes, a allai fod wedi ei golli fel arall i gyflenwyr eraill
 • Hyrwyddo a rhannu arfer gorau gan gyd-aelodau ar gyfer gwelliannau parhaus
 • Sicrhau ein bod yn cysylltu â phob lefel o’r gadwyn gyflenwi trwy’r perthnasoedd a ddatblygir yn y fforwm
 • Hyrwyddo cryfder, amrywiaeth, proffesiynoldeb a’r ystod o wasanaethau a gynigir gan fusnesau blaenllaw o Gymru yn y diwydiant Niwclear, yn y pen draw
 • Clystyru – mewn digwyddiadau dan arweiniad Llywodraeth Cymru rydym yn cyd-hyrwyddo aelodau ac yn cynrychioli’r gymuned fusnes 
 • Mynediad at seminarau ac arddangosfeydd rhithwir lle gallai cyfleoedd cadwyn gyflenwi fodoli 
 • Elwa o weithgaredd marchnata Fforwm Niwclear Cymru sy’n cyfeirio sefydliadau at yr aelodau trwy flogiau ar wahanol lwyfannau ar-lein
 • Manteisio ar blatfform ychwanegol i hyrwyddo’ch cynhyrchion a’ch gwasanaethau i’r diwydiant a’i gadwyn gyflenwi. 
 • Elwa o gymorth busnes i fusnes a chanllawiau gan aelodau eraill Fforwm Niwclear Cymru sydd wedi llwyddo i gyrchu gwahanol farchnadoedd cadwyn gyflenwi niwclear (pwerdai niwclear newydd, digomisiynu a chynhyrchu)
 • Mynediad at ddiweddariadau rheolaidd yn ein cylchlythyr misol o gyfleoedd i gwmnïau o Gymru
 • Cyfle i gael eich arddangos fel busnes yn y cylchlythyr
 • Mynediad at ystod eang o wybodaeth marchnata gan wahanol ffynonellau o fewn y diwydiant a rhai blaenllaw fel Magnox, ac ati
 • Cyfeirio at gyfleoedd
 • Sicrhau mynediad at Fwrdd Diwydiant sy’n cynrychioli eich busnes yn rhyngwladol ac sy’n croesawu diwylliant o gefnogaeth a rhannu gwybodaeth gan ei aelodau 
 • Cynhyrchu Matrics Gallu i Aelodau i’w hyrwyddo i sefydliadau sydd â diddordeb yn y sgiliau a’r arbenigedd sydd gennym yn y Fforwm ac yng Nghymru

MEMBERS

Search through our Members list to work with the key Welsh Suppliers for the Nuclear Industry.

The WNF Steering Group is made up of 9 industry leading professionals who champion ideas from members, and take them forward with the Welsh Government to make a significant impact within the Nuclear Industry.

AFFILIATIONS

See the list of WNF Affiliations that are proud to promote and support Welsh-based suppliers within the Nuclear Industry.

For further information on membership or the

Wales Nuclear Forum, please contact 

membership@walesnuclearforum.com

0161 877 7693

I gael rhagor o wybodaeth am aelodaeth neu

Fforwm Niwclear Cymru, cysylltwch â 

membership@walesnuclearforum.com

0161 877 7693

Opening Hours

Mon: 8:30 – 5:30

Tue: 8:30 – 5:30

Wed: 8:30 – 5:30

Thu: 8:30 – 5:30

Fri: 8:30 – 5:30

Sat: CLOSED

Sun: CLOSED